ස්තුතියි!

Responsive image

ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීමට ස්තූතියි

ඔබයේ නිර්දේශය වෙනුවෙන් අපගේ හෘදයංගම ස්තුතිය. මෙම නිර්දේශය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව, මෙම රෝහල හෝ වෛද්‍යවරයා ආයුර්වේද දෙපාර්තුමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් අප ඔවුන්ව අපගේ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි කර පසු ඔබට දැනුම් දෙන්නෙමු.

ආපසු යන්න