தொடர்புகளுக்கு

தொடர்புகளுக்கு

இன்றே எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

  • 24x7 பராமரிப்பு நிலையம்


  • 1312
  • மின்னஞ்சல்


  • [email protected]

  • தலைமையகம்


  • 16ஆம் மாடி, வன் கோல் ஃபேஸ் டவர், கொழும்பு 02, இலங்கை

    சொஃப்ட்லொஜிக் லைஃவ் இசிவர வெத வருண

    உங்கள் அனுபவத்தை எம்முடன் பகிர்ந்து நீங்கள் அறியும் வைத்தியசாலை அல்லது வைத்தியரின் பெயரை பதியுங்கள்