ජන යෝජනා

ඔබගේ වෛද්‍යවරයා/රෝහල සොයන්න

  • විශේෂඥතාවය

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් විසින් සත්‍යාපනය කර නොමැත.


පූගොඩ වෙදගම අතිගරු .හොරිවිල වෙදදුරු උතුමා.

යෝජනාව ජි.ලක්ෂමන් ප්‍රඉයන්ක

ඩබ්.ඒ. ලක්ෂ්මන් සිසිර කුමාර

යෝජනාව ඩබ්.එ.ලක්ෂ්මන් සිසිර කුමාර