ස්නායු රෝග

ඔබගේ වෛද්‍යවරයා/රෝහල සොයන්න

  • විශේෂඥතාවය

Responsive image

ආදිත්‍ය ආයුර්වේද රෝහල

යෝජනාව

ආයුර්වේදයේ සහ ශ්‍රී ලංකා සම්ප්‍රදායක වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රතිලාභ ලෝකය සමඟ බෙදා ගැනීමේ පොදු ඉලක්කය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන...

Responsive image

දම්මිකා ලියනආරච්චි

යෝජනාව H.W.D.තුසිත සිල්වා