චර්ම රෝග

ඔබගේ වෛද්‍යවරයා/රෝහල සොයන්න

  • විශේෂඥතාවය

Responsive image

ආදිත්‍ය ආයුර්වේද රෝහල

ආයුර්වේදයේ සහ ශ්‍රී ලංකා සම්ප්‍රදායක වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රතිලාභ ලෝකය සමඟ බෙදා ගැනීමේ පොදු ඉලක්කය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන...